வெந்தயக் களி | Fenugreek Halwa |மாதவிடாய்க்கு சிறந்த மருந்து

வெந்தயக் களி | Fenugreek Halwa |மாதவிடாய்க்கு சிறந்த மருந்து

#healthytraditionalrecipe #fromgrandmaskitchen #menstruatingladies
சத்துக்கள் நிறைந்த வெந்தய களி | கர்ப்பிணிகளுக்கு சிறந்த உணவு

Hi Welcome to Thendral Kitchen #pregnantmoms #lactatingmoms
This is an ancient recipe from my grandma which has full of nutrients and best to our body. It is a good and natural medicine for both men and women, especially for women who are menstruating, pregnant and lactating moms.
Fenugreek is taken by mouth for digestive problems such as loss of appetite, upset stomach, constipation, inflammation of the stomach (gastritis). Fenugreek is also used for diabetes, painful menstruation, menopause, polycystic ovary syndrome, arthritis, poor thyroid function, and obesity. It is also used for conditions that affect heart health such as “hardening of the arteries” and for high blood levels of certain fats including cholesterol .Fenugreek is a natural fortifier for the immune system as well as a system cleanser.
Here are some of the benefits of consuming fenugreek during pregnancy.
Consuming fenugreek seeds during pregnancy acts as a natural combatant for gestational diabetes.
Breast enlargement is a common occurrence during pregnancy that causes tenderness that can be quite a bother. This spice helps alleviate pain. Soak a few seeds overnight in water and drink the liquid in the morning.
Fenugreek has been shown to relieve the pain associated with labour along with reducing the duration of the contractions.
Consuming it during pregnancy also helps stabilise sugar levels.
Do try this recipe at home and enjoy. For any doubts do comment in and clear your doubts.